• My opinion about pirated copies/ Mina åsikter om piratkopior

  – Post in both Swedish and in English- 

  sandraemilia, livsstilsbibeln, josefin och vanja, poddis, podcast

  Vilka vackra outfits i videon! 🙂

  Om man får önska ett inläggstema till bloggen, så skulle det vara väldigt intressant att höra dina tankar om användningen av piratkopior inom modebranschen. Hur ser du som är så trendkunnig på att vissa t.ex. köper piratkopior av välkända märken eller att vissa billigare kedjor gör egna varianter av t.ex. väskor som mer eller mindre är identiska med sådana som är designade av välrenommerade modehus, främst för att sälja och utnyttja modehusens framgång? Själv har jag reflekterat mycket på hur många arbetsplatser som går om intet i modebranschen på grund av att folk köper piratkopior istället för originalen och att köparna då dessutom bidrar till olika kriminella ligors verksamhet eftersom det är de som till största delen står för tillverkningen. Skulle vara kul att höra dina åsikter om detta ämne! 🙂

  Tusen tack! Glad jag blir! Längst ner hittas videon för den som missat den!

  SJÄLVKLART får man önska! Jag blir snarare arg om man inte önskar, haha. Så tack för din fråga och gällande det här har jag starka åsikter, ja! När det gäller piratkopior, alltså väskor/skor/kläder som man kan köpa på gatan i t.ex. Thailand och Spanien som är en direkt kopia av en dyr märkesväska, så är jag strängt emot detta! Detta är fel på alla sätt och vis! Har man inte råd med originalet så endera sparar man pengar till den eller köper en LIKNANDE billig variant av väskan men absolut inte en piratkopia!

  4 VIKTIGA SKÄL ATT INTE KÖPA PIRATKOPIOR
  – Piratkopior bidrar till en bransch där bland annat barnarbete och människohandel är vanligt.
  – Kopior kan innehålla hälsofarliga ämnen (kan vara livsfarliga). Vilket förutom att skada oss även skadar miljön.
  -Visste du att det i vissa länder är olagligt att köpa piratkopior och kan leda till böter, bara det säger ju varför du inte ska köpa en.
  – De som skulle ha jobbat med ett original blir utan arbete och märken kan gå under på grund av att de inte säljer tillräckligt (till följ av att folk istället köper kopior).

  Sen när det gäller att kedjor kopierar dyra modemärkens väskor och kläder så är lite knepigare. Där är skillnaden att när en budgetkedja kopierar ett modehus plagg eller accessoar så måste det ändå finnas en viss skillnad, så budgetkedjans variant kan inte vara en direkt kopia som piratkopior, men däremot kan de vara väldigt lik originalet.
  Här är jag själv lite kluven till vad jag tycker om saken. Jag tycker det är mer okej med dessa plagg än med piratkopior men samtidigt är det lite samma här, att när man köper kopior så bidrar man till mycket av det som står i listan ovan, men förstås inte i samma utsträckning.
  Skillnaden är att kedjorna har en snabb länk mellan att producera och sälja. Ser de något på catwalken kan de ha det i butik två veckor senare. Modehusen däremot är långsamma, så när modehusen visar upp något som kommer till försäljning ett halvår senare så kan budgetkedjan redan inom några veckor ha en liknande variant ute till försäljning, med andra ord finns det risk för att modehusen inte alls säljer originalet för när den kommer ut är majoriteten redan trötta på trenden efter att ha sett den en bra tid i kedjorna.

  Tanken med kedjorna är ju dock att mode ska vara för alla, att alla ska ha råd med det. Men ja som sagt, samtidigt är det inte helt rätt det heller. 

  Så jag är liten kluven här som sagt! Men i det stora hela önskar jag i alla fall att all försäljning av piratkopior helt skulle fås bort från marknaden! Det skulle redan göra stor skillnad i modevärlden!

  Så det är mitt svar idag! Vad är er åsikt om detta? Kom nu ihåg att också fråga om andra ämnen jag ska prata om! 🙂

  So I got a request from a reader to talk about pirated bags, shoes etc. But also what I think about chains making copies out of high end brands.

  When it comes to pirated products I’m strictly against it! It is wrong! If you can’t afford the real item you either wait until you can buy it or you buy a SIMILAR looking cheaper bag but NOT a pirated version! This is why:

  4 reasons why not to buy pirated products:
  – Pirate copies contribute to an industry where, among other things, child labor and human trafficking are common.

  – Copies may contain hazardous substances (may be fatal). Which, in addition to damaging us, also damages the environment.
  – Did you know that in some countries it is illegal to buy pirate copies and buying can lead to fines!
  – Those who would have worked with an original will be without work and marks can go down because they do not sell enough (as a result of people buying copies instead).

  Then when it comes to chains copying expensive fashion brand bags and clothes is a little trickier. There is the difference between when a budget chain copies a fashion house garment or accessory, there must still be a certain difference, so the budget chain’s variant cannot be a direct copy as pirate copies, but on the other hand they can be very similar to the original.
  Here I’m a bit split to what I think! I think it’s more okay with these garments than with pirate copies but at the same time it is a bit the same here, that when you buy copies, you contribute to much of what is listed above, but of course not to the same extent.
  The difference is that the chains have a quick link between producing and selling. If they see something on the catwalk, they can have it in store two weeks later. The fashion houses, on the other hand, are slow, so when the fashion houses show something that comes on sale half a year later, the budget chain can already have a similar variant out for sale within a few weeks, in other words there is a risk that the fashion houses do not sell the original at all when it comes out, the majority are already tired of the trend after seeing it for a while in the chains.

  The idea of the chains, however, is that fashion should be for everyone, that everyone should be able to afford it. But yes as I said, at the same time it is not quite right either.

  So I’m a bit split here as I said! But by and large, at least I wish that all sales of pirate copies would be completely removed from the market! It would already make a big difference in the fashion world!

  So that’s my answer today! What is your opinion on this subject? Remember to also ask about other topics you want me to talk about! 🙂

   

   

  sandraemilia, livsstilsbibeln, josefin och vanja, poddis, podcast

  1
  Follow:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *


  Looking for Something?