• Join my #vogastylechallenge

  Hello! A year ago I started a style challenge on instagram because I simply felt that most of the challenges that were already out there made me feel like you have to have a lot of clothes in your wardrobe or you have to buy something new to be able to pass all the challenges.

  That’s why I wanted to create a challenge that does not make you feel that you need to buy new, and as the stylist I am, I wanted to create something that really gets you thinking! I wanted a challenge where the idea is to develop and find your own personal style and to get more use of what you have in your wardrobe. That’s when I created #vogastylechallenge!

  Hejsan! För ett år sen startade jag en stilutmaning på instagram i och med att jag kände att de flesta utmaningarna som redan fanns där ute fick mig att känna som att man måste ha väldigt mycket kläder i sin garderob eller att man behöver köpa något nytt för att kunna klara alla utmaningen. 

  Därför ville jag skapa en utmaning som inte får en att känna att man behöver köpa nytt och som den stylist jag är ville jag skapa något som verkligen får en att tänka till! Jag ville ha en utmaning där tanken är att man ska utvecklas och hitta sin egna personliga stil samt att få mera användning av det man har i garderoben. Där kom #vogastylechallenge till! En 8 dagars utmaning som tar en lite mera på djupet med sin stil.

  How does it work?

  The challenge is a 8 days challenge and below you see the different days and what you intend to create. Either you can choose to run 8 days in a row and according to the schedule below or you can choose one challenge at a time as you feel it suits you and your days to come. It is also not a requirement to have to take it in 8 days but it can also go on for example 10 days if some days you simply do not need to dress up.

  So the challenge is not meant to be something that stresses you out but is supposed to be a support for developing your own personal style 🙂

  If you want to see all my outfits from the times I’ve done the challenge then you can find them of course on #vogastylechallenge.

  Hur går den till?

  Utmaningen är på 8 dagar och nedan ser du de olika dagarna och vad det är tänkt att du ska skapa. Endera kan du välja att köra 7 dagar i sträck och enligt schemat nedan eller så väljer du en utmaning åt gången så som du känner att det passar dig och dina kommande dagar. Det är heller inget krav att behöva ta det på 8 dagar utan den kan också gå på t.ex. 10 dagar om man vissa dagar helt enkelt inte behöver klä upp sig. 

  Så utmaningen är inte tänkt att vara något som stressar en utan tänkt att vara ett stöd för att utveckla den egna personliga stilen 🙂

  Om du vill se alla mina outfits från de gånger jag gjort utmaningen så hittar du dem såklart på #vogastylechallenge.

  Challenge 1
  Create your first outfit on the basis of your favorite color and analyze why you think it’s your favorite color.

  Skapa din första look utgående från din favoritfärg och analysera varför det är din favoritfärg.

  Challenge 2⁠⠀
  Create the most comfortable outfit you can think of! This will be your go-to look! You should feel good in it and it should be something you can just throw on yourself days when you feel like you don’t know what to wear, you don’t want anything uncomfortable or if you’re in a bad mood! Take a picture of it so you can check it every time you feel like you don’t have any thing to wear or you just don’t want to think.

  Skapa den mest bekväma outfit du kan tänkas komma på! Det här blir din go-to look! Du ska trivas i den och det ska vara något du bara kan slänga på dig dagar då du inte vet vad du ska bära, när du bara vill ha något bekvämt om du till exempel vaknar på dåligt humör. Ta en bild på den så att du kan gå tillbaka och kika på bilden när du inte vet vad du ska sätta på dig.

  Challenge 3
  Think about your personality/characteristics/hobbies. Can you somehow create an outfit out from that? Clothes can , if you want them to, really show who you are as a person! But is your style doing that?

  Tänk på din personlighet/karaktärsdrag/hobbyn. Kan du på något sätt skapa en outfit utgående från dessa? Kläder kan verkligen visa vem vi är som person! 

  Challenge 4
  Grab a piece of clothing from your wardrobe that you’re almost never using and search for that on Pinterest and add “outfit ideas”. Find something you like and try to use that as an inspiration for making your own outfit, with the piece of clothing you never wear!

  Ta fram något ur garderoben som du aldrig använder och leta upp det plagget med orden “outfit ideas” på pinterest. Hitta en look du gillar och använd den som inspiration till din egna look. Få användning av plagg du aldrig använder helt enkelt!

  Challenge 5
  It’s time to be SUPER CREATIVE! Go through your wardrobe and TRY to find something with new eyes! Can you wear something in a totally different way? Does something in your wardrobe have something on it that you can use with other clothes? Can something be something else?

  Det är dags att vara riktigt kreativ! Gå igenom din garderob och försök att se på den med nya ögon! Kan du bära något på ett helt nytt sätt?  (Exempel när jag gjort utmaningen har jag bland annat använt en väskrem som ett bälte och en skjorta bak och fram).

  Challenge 6
  What’s your absolute favorite accessory? Create an outfit with that accessory and in the evening when you undress, put all the clothes and the accessories on one hanger and into your wardrobe! Try to always have 5-10 ready outfits like this in your wardrobe! Then you don’t have to think about what to wear in the morning.
  A lot of my Voga Styling customers forget to use jewelry or they just don’t have time to try them on in the morning to see what fits. This will solve the problem and you will get more use of your accessories and a more stylish and personal style!

  Vad är din absoluta favoritaccessoar? Skapa en outfit med den och på kvällen när du klär av dig, lägg alla kläder och tillbehör på en galge i din garderob! Försök att alltid ha 5-10 färdiga outfits som detta i din garderob! Då behöver du inte tänka på vad du ska ha på morgonen.
  Många av mina Voga Styling-kunder glömmer att använda smycken, eller de har bara inte tid att prova på morgonen för att se vad som passar. Detta kommer att lösa problemet och du får mera användning av dina tillbehör och en mer stilfull och personlig stil!

  Challenge 7
  Take out a party piece from your wardrobe and try to create an everyday outfit with it!
  We don’t use our party pieces that much but most of them can be used day time at work, just try to combine it with something  casual. A nice party skirt with a knitted sweater, a nice blouse with a pair of jeans, a dress with a cardigan…

  Ta fram ett festplagg och försök att skapa en vardagslook med det! 
  Vi använder sällan våra festplagg men genom att bära dem med något väldigt casual så fungerar de även till vardags. Till exempel en festkjol tillsammans med en stickad tröja, en en finare blus tillsammans med jeans och en klänning tillsammans med kofta och sneakers…

  Challenge 8
  Create an outfit as crazy as you can! Or it doesn’t have to be crazy, it should just feel like it’s something you would love to wear to work/school but you just don’t dare! And then, wear that outfit! 😏
  When it comes to clothes and styling we’re often afraid to wear what we really want to wear, we are more concerned what other people will think or say about it!
  But take the decision that tomorrow you WILL wear that, for you, scary outfit! And if you feel like people are looking at you just let them, and tell them that you are participating in the vogastylechallenge. I promise you will be so proud of yourself if you just dare to do it!

  Skapa en outfit så galen som du kan! Eller det behöver inte vara galet, det borde bara kännas som att det är något du skulle älska att ha på jobbet / skolan men du vågar bara inte! Och sedan, bär den outfiten! 😏
  När det gäller kläder och styling är vi ofta rädda för att bära det vi verkligen vill ha, vi är mer bekymrade över vad andra människor kommer att tänka eller tycka!
  Men ta beslutet att i morgon kommer du att bära den, för dig, skrämmande outfiten! Och om du känner att folk tittar på dig, låt dem bara titta och berätta för dem att du deltar i vogastylechallenge. Jag lovar att du kommer att vara så stolt över dig själv om du bara vågar göra det!

  And of course it would be SO fun to see you do the challenge! Then please tag me in your pictures and use #vogastylechallenge so I can like and comment. Will be so much fun to see! ♥

  Och såklart vore det SÅ roligt att se er göra utmaningen! Tagga mig då gärna i era bilder och använd #vogastylechallenge så jag kan gilla och kommentera. Ska bli så roligt att se!

  3
  Follow:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *


  Looking for Something?