• How I keep myself motivated to work out

  sandraemilia, how to get motivated to work out

   

  Hello! If you haven’t listened to the podcast Träning med mening (it’s in Swedish though), I definitely think you should! 🙂 In my opinion, Caroline and Corinne have a good view on both health, exercise and diet and in addition they are absolutely super peppy! So nice to listen to and you know, in four days I had listened to all of their 14 episodes, haha. It felt very empty when I could no longer put on their voices. Anyway go in and listen to them because it is they who inspired me to this blog post. Unfortunately, it doesn’t happen that often anymore that I write about neither exercise nor health despite it being such an incredible big part of my life and always has been! But now I got excited to write a small post on how I find motivation to exercise so hope you like this post.

  Hej på er! Om ni inte lyssnat på podden Träning med mening så tycker jag absolut att ni ska göra det! 🙂 Enligt mig har Caroline och Corinne en bra syn på både hälsa, träning och kost och dessutom är de helt superpeppiga! Så sköna att lyssna på och vet ni, på fyra dagar  hade jag lyssnat igenom deras 14 avsnitt, haha. Det kändes väldigt tomt när jag inte längre kunde sätta på deras röster. Hur som helst in och lyssna på dem för det är de som inspirerat mig till detta blogginlägg. Det händer tyvärr inte så ofta längre att jag skriver om varken träning eller hälsa trots att det är så otroligt stor del av mitt liv och har alltid varit! Men nu blev jag alltså peppad till att skriva ett litet inlägg hur  jag hittar motivation till att träna/röra på mig så hoppas ni gillar det.

  Find your why

  I am quite sure that the most important thing to get motivated for exercising/health is to find your why. And unfortunately, I don’t think “to be slim and good looking” is really sustainable. For me, my why has always been easy! I want to feel as good as possible as I get older, I want to give myself the conditions to be strong throughout life. But since this is a long-term goal and not particularly measurable in the present, I have another that motivates me in moments when it feels hard. Since I have a lot of problems with my stomach, I know that if I don’t exercise (preferably moving every day, if only a walk or cleaning the apartment) my guts will shut down and nothing will move itself – which obviously leads to more stomach pain. So it helps me a lot in moments when I don’t feel like exercising, then I think, do I want to risk getting a stomach ache? No!

  Hitta ditt varför

  Jag är helt säker på att det viktigaste för att motiveras till träning/hälsa så är att hitta sitt varför. Och tyvärr tror jag inte att “för att bli smal och snygg” är riktigt hållbart. För mig har mitt varför alltid varit enkelt! Jag vill må så bra som möjligt när jag blir äldre, jag vill ge mig själv förutsättningarna för att kunna vara stark livet ut. Men i och med att detta är ett långsiktigt mål och inte speciellt mätbart i dagsläget så har jag ett annat som motiverar mig i stunder när det känns motigt. I och med att jag har väldigt mycket problem med magen så vet jag att om jag inte tränar (helst rör på mig varje dag, om så bara en promenad eller städar lägenheten i “snabb” takt) så stänger mina tarmar ner och ingenting rör på sig- vilket så klart leder till mera magont. Så det hjälper mig väldigt mycket i stunder när jag inte har lust att träna, då tänker jag, vill jag riskera att få ont i magen? Nej!

  sandraemilia, how to get motivated to work out

  Instagram videos but not quotes

  Are you the one who saves endlessly with quotes about training from instagram? Personally, I am very rarely motivated by quotes, but videos with exercises make me want to drop everything and rush to the gym in that same moment I see them. So I think it’s a good idea to analyze yourself and think about what you are inspired by. What kind of accounts make you feel bad and what do you get motivation from and then it is important to clear away what does not give energy.

  Instagramvideor men inte citat

  Är du en sån som sparar oändligt med citat som rör träning från instagram? Jag personligen motiveras väldigt sällan av citat men däremot videor med träningsövningar får mig att i samma stund vilja släppa allt och rusa till gymmet. Så jag tror det är en bra idé att analysera sig själv och fundera på vad man inspireras av. Vilken typ av konton får  en att må dåligt och vilka får man pepp och motivation av och sen gäller det att rensa bort det som inte ger en energi.

  Training schedule and weekly schedule

  As a self-employed person, one day is not like the other, so the calendar is my best friend when it comes to almost everything, when to work out, when I see friends, and of course, when I work out. I have some classes that I always book a few weeks in advance. Of course, this is the dance course me and Jona attend, bachata, of course I always put that in on Thursdays. Then I love Body attack which goes on Tuesdays, that is also something I always put in my calender. I also try to adapt my job and life around body attack so that I do not book job instead, the training goes before work that day!

  On Sundays I go through what the coming week looks like, and then depending on when I have clients and meetings, I book my workouts. Sometimes they go in the morning but usually in the evenings when I prefer to work out, approx. around 19 is the best time for me.

  Then I also make sure that when I book meetings / clients and I see that one day is filling up, then I make sure to leave time for training and is actually very hard to keep it. For example, do I only have one gap for training at. 18 in the evening, well then I simply do not give it as a suggestion to customers or others who want to book meetings, they may come another day. Health, nutrition, exercise and sleep must always go first!

  In other words, planning a workout helps me stay motivated to workout.

  Träningsschema och veckoplanering

  Som egenföretagare är inte den ena dagen lik den andra, därför är kalendern min bästa vän när det kommer till så gott som allt, när jag ska jobba, när jag ska träffa vänner och såklart, när jag ska träna. Jag har vissa pass som jag alltid bokar in några veckor på förhand. Det är förstås danskursen jag och Jona går, bachata, det prickar jag såklart alltid i på torsdagar. Sen dör ju jag för Body attack vilket går på tisdagar, det är ett pass jag alltid bokar in färdigt. Jag försöker då också att anpassa mitt jobb och liv runt body attack så att jag inte bokar in jobb istället, utan träningen går före jobb den dagen!

  På söndagar går jag igenom hur kommande veckan ser ut, och då beroende på när jag har kunder och möten så bokar jag in mina träningar. Ibland blir de på en morgon men oftast på kvällar då jag föredrar att träna på kvällen, ca. 19 tycker jag är allra bäst.

  Därefter är jag också noga med att om jag när jag bokar in möten/kunder ser att en dag håller på att fyllas upp, då ser jag till att lämna tid för träning och är faktiskt väldigt hård med att hålla det. Har jag t.ex. endast en lucka för träning kl. 18 på kvällen, ja då ger jag helt enkelt inte det som förslag till kunder eller andra som vill boka möten utan då får de komma en annan dag. Hälsa, kost, träning och sömn måste alltid gå först!

  Med andra ord, planering av träning hjälper mig hållas motiverad till träning.

  sandraemilia, how to get motivated to work out

  PT, classes and exercise programs

  I am a periodist in terms of what kind of workout I like. This summer I was 100% at the gym and I had planned my own 11 week training schedule which I followed. But after that I got completely tired of it and now I am motivated by a combination of group training as well as a completed training program which you will also find here. I have the program Toned in 90 days but I do not follow it slavishly but have it as a base for gym workouts or if I would rather be working out at home.

  Variation is key! I would dabble if someone told me that from today on you will only train at the gym for the rest of your life, haha. Think it would quickly kill my workout joy!

   

  PT, pass och träningsprogram

  Jag är en periodare vad gäller vilken typ av träning jag tycker om. I somras var det gymmet som gällde till 100% och då hade jag byggt upp mitt egna 11 veckors träningsschema som jag följde. Men efter det tröttnade jag helt på det och nu motiveras jag av en kombination av gruppträning samt av ett färdigt träningsprogram som ni också hittar här. Jag har programmet Toned in 90 days men jag följer det inte slaviskt utan har det som en grund för min träning de dagar jag inte hinner till ett pass eller hellre är på gymmet eller i vissa fall helst tränar hemma.

  Variation är nyckeln! Jag skulle deppa ihop om nån sa till mig att från och med idag får du bara träna på gym för resten av ditt liv, haha. Tror det skulle snabbt ta död på min träningsglädje!

   

  What motivates you when it comes to working out and did you get any motivation from this post ?! 🙂 It was at least very fun to blog about training for once, after all it is a great passion in my life ♥

  Vad motiveras du av när det kommer till träning och fick du nån idé eller pepp av detta inlägg?! 🙂 Det var i alla fall vädligt roligt att blogga om träning för en gångs skull, det är ju trots allt en stor passion i mitt liv ♥

  1
  Follow:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *


  Looking for Something?